Záruční a reklamační podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mepneu.cz

Snahou společnosti PneuBureš s.r.o je trvalé uspokojování požadavků zákazníka v oblasti poskytovaných služeb a jí prodávaného sortimentu zboží. Nedílnou součástí činnosti společnosti je i tento reklamační řád, který objasňuje, s plným respektem k prostředkům vynaloženým zákazníkem za poskytnuté služby a na koupi požadovaného zboží, v souladu s platnými právními normami způsob řešení případných reklamací poskytnutých služeb nebo prodaného zboží. Cílem společnosti je řešit reklamace takovým způsobem, aby zákazníkovi nebylo nikdy odepíráno jeho právo.

Uplatněné reklamace posuzuje společnost PneuBureš s.r.o. ve spolupráci s jednotlivými výrobci, nebo jejich zástupci v České republice.

1. Záruční lhůty

 • 1.1. Společnost PneuBureš s.r.o poskytuje záruku na prodané zboží 24 měsíců od data prodeje na dodané nové pneumatiky  (min. záruční doba stanovená zákonem). Záruční doba pneumatik je též omezena první životnosti výrobku, u pneumatik do 1,6 mm zůstatkové hloubky dezénové drážky, v souladu s platnou zákonnou normou.

2. Záruka

 • 2.1. Záruka, kterou společnost zákazníkovi poskytuje po dobu záruční doby, se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u výrobků projevily po dobu záruční doby. Záruka se nevztahuje na závady výrobků a poskytnutých služeb, které jsou provozního charakteru a nemají přímou souvislost s technologií výrobku, materiálovou závadností nebo způsobem poskytnutí služby. Jedná se o vznik závad v přímé souvislosti s takovým způsobem používání výrobku či poskytnuté služby, které není v souladu s obecnými právními předpisy, které provoz konkrétního výrobku upravují, nebo nejsou v souladu s návody na použití zboží. Rovněž se záruka nevztahuje na zboží, u kterého jsou provedeny jakékoliv opravy, neboť v tomto případě nelze výrobcem po provedené opravě garantovat 100 % funkčnost zboží. Návody na použití jsou volně dostupné v každém prodejním místě. Záruka se nevztahuje rovněž na stupeň opotřebení zboží způsobený jejím užíváním. U zboží prodávaného za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena zboží sjednána.

3. Uplatnění reklamace

 • 3.1. Reklamace se uplatňují:
  • Osobně v prodejním místě společnosti PneuBureš s.r.o, Boskovická 619, 798 03 Plumlov
  • Poštou na adrese PneuBureš s.r.o, Boskovická 619, 798 03 Plumlov
  • Elektronicky na emailovou adresu info@mepneu.cz
 • 3.2. Společnost doporučuje zákazníkovi, z důvodu minimalizace možných dodatečných změn na provedené službě či vadě zboží, uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady na zboží či provedené službě. Tímto způsobem zákazník přispěje k rychlému vyřízení uplatněné reklamace.

4. Postup vyřízení reklamace

 • 4.1. Zákazník kontaktuje prodávajícího emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne prodávající způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může zákazník zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese prodejního místa bude zahájen zákonem stanovený způsob reklamace zboží.
 • 4.2. Lhůty pro vyřízení reklamace se řídí Občanským zákoníkem u zákazníka, který službu či zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt, Obchodním zákoníkem u zákazníka, který službu či zboží zakoupil jako subjekt podnikatelského charakteru.

5. Způsoby vyřízení reklamace

 • 5.1. Reklamaci služby či vadného výrobku může společnost v souladu s výše uvedeným posoudit jako reklamaci oprávněnou, v případě, že závada má přímou souvislost s technologií provedení služby nebo technologií výroby zboží či materiálovou závadností, nebo jako reklamaci neoprávněnou, pokud se jedná o vadu, která je přímým důsledkem nedodržování obecně platných zásad pro používání výrobku, mechanické poškození výrobků v souvislosti s jeho provozováním či jiných okolností neslučitelných se způsobem technologie výroby nebo služby. U reklamací vad zboží či služeb, které jsou posouzeny jako oprávněné, přísluší reklamujícímu zákazníkovi náhrada. Předmět neuznané reklamace bude po dobu 14 dnů od oznámení výsledku reklamačního řízení zákazníkovi uložen u společnosti, kde může být po předchozím oznámení vyzvednut reklamujícím. Po uplynutí této doby se má za to, že reklamující nemá zájem o odebrání předmětu neuznané reklamace.

6. Náhrady

 • 6.1. V případě kladného vyřízení uplatněné reklamace má zákazník právo na tyto náhrady:
  • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, na bezplatné, včasné a řádné odstranění této vady
  • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, na výměnu zboží za nové nebo na vrácení částky, kterou za zakoupené zboží zaplatil

Reklamační řád společnosti PneuBureš s.r.o. se řídí českým právním řádem a společnost výslovně prohlašuje, že s ním nesmí být v rozporu. Pokud by taková skutečnost výjimečně nastala, vždy platí vyšší právní norma. Tyto Záruční a reklamační podmínky jsou platné ode dne vydání a nahrazují předchozí vydání.

Kontaktní formulář

*

* Takto označená pole jsou povinná